Về việc công bố kết quả và lấy ý kiến thăm dò dư luận danh hiệu nhà giáo ưu tú lần thứ 15

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cấp thị xã đã tổ chức họp xem xét thành tích công lao đóng góp của từng cá nhân; những ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, đối chiếu với tiêu chuẩn và bỏ phiếu xét chọn.

Trên cơ sở danh sách người đạt từ 80% số phiếu tính nhiệm của quần chúng tại cơ sở và 90% số phiếu tán thành của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cấp cơ sở và Hội đồng cấp thị xã.