Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020

Ngày 31 tháng 03 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn hướng dẫn số 1125/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020.