Danh sách viên chức đăng ký tuyển dụng năm 2020 (Tính đến ngày 07/01/2021)

Sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh viên chức ngành giáo dục năm 2020, phòng GD&ĐT thị xã Tân Châu đã nhận được 49 hồ sơ trong đó cấp mầm non 16 hồ sơ, cấp tiểu học 19 hồ sơ, cấp THCS 14 hồ sơ.