Ngày 25/3/2019, Liên Đội trường Tiểu học A Vĩnh Hòa tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe!