BIỂU MẪU 1
                   PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
 
 Họ và tên giáo viên:.................LÝ VĂN DỚN............................................
 Trường: ......................TIỂU HỌC A VĨNH HÒA..........................................
 Môn dạy …………........................Chủ nhiệm lớp:....................5B..................
 Quận/Huyện/Tp,Tx....TÂN CHÂU........Tỉnh/Thành phố …...AN GIANG…......
Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung yêu cầu các mức
của từng tiêu chí, đối chiếu cẩn thận với các minh chứng và kết quả trong thực hiện nhiệm
 vụ của giáo viên trong năm học, tự đánh giá (đánh dấu x) các mức chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ);
 Khá (K); Tốt (T).
TTTiêu chíKết quả xếp loại              Minh chứng 
ĐK
Điều 4Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo     
Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo     
Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo     
Điều 5Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ     
Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân     
Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh     
Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh     
Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh     
Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ học sinh     
Điều 6Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục     
Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường     
Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường     
Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường     
Điều 7Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội     
Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan     
Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh     
Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh     
Điều 8Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục     
Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc     
Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục     
1. Nhận xét (ghi rõ): 
*Điểm mạnh:................................................................................................
 ..................................................    
........................................................
*Những vấn đề cần cải thiện: .....................................................................
 ..................................................    
........................................................
2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo
Mục tiêu: ....................................................................................................     
 ..................................................    
........................................................
Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (các năng lực cần ưu tiên cải thiện):............................
 ..................................................    
Thời gian: ..................................................................................................
 ..................................................    
Điều kiện thực hiện: ................................................................................
 ..................................................    
 ..................................................    
Xếp loại kết quả đánh giá :…………………………….     
       
                                                                      ….., ngày … tháng… năm ….   
                                                                           Người tự đánh giá     
                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)     
       
       
       
                                                                             LÝ VĂN DỚN
       
       
       
       
       
*Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên,
 tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong có các tiêu chí tại
Điều 5 Quy định chuẩn nghề
 nghiệp giáo viên đạt mức tốt; (Tiêu chí 3 đến 7)

*Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên,
tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại
Điều 5 Quy định chuẩn
nghề nghiệp giáo viên đạt mức khá trở lên;

*Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên;
*Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được
đánh giáchưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó).